Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on emiliaolkoniemi.fi -sivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.01.2021.

· Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Emilia Olkoniemi, emilia.olkoniemi@gmail.com

· Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

· Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on palveluiden mahdollistaminen (asiakassuhde) sekä markkinointitoimenpiteet henkilön suostumuksella (esimeriksi oppaan lataus ja muut vastaavat toiminnot).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä palveluiden mahdollistaminen.

· Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, sähköpostiosoite, osoitetiedot (laskutustiedot), ja lisäksi mahdolliset muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään niin kauan, kun se on tarpeellista. Asiakkaan tietoja, joita ei tarvita palvelun oston ja tuottamisen jälkeen, hävitetään rekisteristä.

Markkinointitarkoitukseen tallennettavia tietoja ovat sähköposti ja etunimi. Lisäksi Google Analytics seuraa sivustolla kävijän toimintoja anonyymisti. Analytics antaa dataa mm. vierailuilla sivuilla. Näitä tietoja ei voi yhdistää tiettyyn yksittäiseen henkilöön.

· Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

· Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Jos henkilö liittyy sähköpostilistalle tai lataa oppaan, hänen etunimensä ja sähköpostiosoitteensa siirtyvät markkinoinnin automaatiota tarjoavalle mailchimp.com sivustolle. Laskutuksen mahdollistamiseksi palvelun ostajan tietoja (nimi, sähköposti, osoite) käytetään ukko.fi -laskutusjärjestelmässä.

· Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

· Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen emilia.olkoniemi@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

· Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen emilia.olkoniemi@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).