Itsetuntemus oman osaamisen tunnistamisen perustana

02.07.2020

CV:ssä ja työhakemuksessa kerrot vahvuuksistasi, osaamisestasi ja saavutuksistasi. Näiden kaikkien kuvailuun tarvitset itsetuntemusta. Ilman itsetuntemusta on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, hahmottaa edellä mainittuja asioita.

Itsetuntemus käsitteenä on todella laaja ja se voidaan määritellä monin eri tavoin näkökulmasta riippuen. Itsetuntemusta voidaan pitää inhimillisenä kasvuna ja henkisenä kehityksenä, jonka avulla voidaan ymmärtää omaa toimintaa ja syventää elämän merkityksellisyyttä. Itsetuntemus voidaan määritellä myös hieman konkreettisemmin: se on omien kykyjen, heikkouksien, vahvuuksien ja omien ajatusten ymmärtämistä ja tuntemista. Työnhaussa itsetuntemusta tarkastellaankin konkreettisella tasolla - mitä osaan tehdä, missä työtehtävissä pääsen käyttämään kykyjäni ja mitä olen saavuttanut aikaisemmissa työtehtävissäni.

Itsetuntemuksen teemoja käsitellään paljon uravalmennuksissa ja työnhakuohjauksissa, koska ohjauksen tavoitteena on saada työnhakija tiedostamaan omia kiinnostuksen kohteita ja hänen osaamiseensa sekä vahvuuksiin sopivaa työtä. On siis selvää, että työnhaussa itsetuntemuksen tutustumiseen kannattaa panostaa.

Miten omaa itsetuntemusta voi lisätä ja hyödyntää työnhaussa?

Kirjoittaminen ja listaaminen ovat hyviä keinoja. Yksi tapa on tehdä itsestä ja omasta osaamisesta liiketaloudesta tuttu SWOT-analyysi. Listaa omat vahvuutesi, heikkoutesi, mahdollisuudet ja uhat. Jos vahvuuksien ja heikkouksien pohdinta tuntuu vaikealta, voit tarkastella asiaa näiden apukysymysten avulla:

Mitä nautit tehdä? Mikä tekeminen tuottaa sinulle iloa?

Mikä tekeminen puolestaan tuntuu raskaalta ja vaikealta? Millaiset asiat eivät kiinnosta sinua?

Milloin sinulle on sanottu ''oletpa hyvä tässä'' tai ''olet hyvä asiassa x''?

Mitä harrastat? Miksi harrastat juuri tätä asiaa? Mikä siinä on kiinnostavinta ja antoisinta?

Ja kysy rohkeasti sukulaisiltasi ja ystäviltäsi, että missä olet hyvä.

Erilaiset persoonallisuustestit ovat nousseet suosioon muutaman viime vuoden aikana. Hiljattain on käyty keskustelua testien tieteellisestä taustasta, tai pikemmin sen puuttumisesta - suosituimmilla testeillä ei ole tieteellistä perustaa, jolle tulokset perustuvat.

Persoonallisuuspsykologiassa puhutaan Big Five -teoriasta, mitä pidetään validina persoonallisuuden kartoitusmenetelmänä. Teorian mukaan persoonallisuudesta voidaan erottaa viisi eri peruspiirrettä, jotka pysyvät suhteellisen muuttumattomana koko elinkaaren ajan. Nämä ovat ekstroversio (eloisuus, energisyys), sovinnollisuus (miellyttävyys, ystävällisyys), tunnollisuus (itsekuri), tasapaino (tunteiden hallinta) ja avoimuus (avoimuus kokemuksille). Suosittelen pohtimaan omaa persoonallisuutta ja itsetuntemusta erityisesti tämän tutkitun tiedon viitekehyksessä. Toisaalta koen, että myös tämän hetken suositut persoonallisuustestit voivat antaa hyviä suuntaviivoja omien vahvuuksien ja kehitettävien ominaisuuksien tarkasteluun.

Jos haluat tuoda työhakemuksessasi vahvuutesi oikealla tavalla esiin, niin tutustu palveluihini tästä. Autan sinua mielelläni osaamisesi sanoittamisessa.


Kirjoittaja Emilia Olkoniemi

Instagram, LinkedIn


Lähteet

Heikkinen, E. (2007). Yrittäjän persoonallisuus ja sen yhteys yrityksen kasvuun Big Five -teorian mukaan tarkasteltuna. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

Juusela, V. (2015). Itsetuntemus osana oppilaanohjausta : oppilaanohjaajien käsityksiä itsetuntemuksen tukemisesta. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Sorvisto, H. & Suokas, N. (2018). Kohti parempaa itsetuntemusta - Itsetuntemuksen määritelmä, merkitys ja hyväksi koetut menetelmät itsetuntemuksen kehittämiseen ohjaajien näkökulmasta. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Vaaja, T. (2017). Itsetuntemus, ekspressivismi ja Wittgenstein. Ajatus, 74(1), 9-40.